Twoja Polska - Program Koalicji Obywatelskiej

Polska demokracja. Wolność i demokracja dla wszystkich

PAŃSTWO PRAWA

Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Konstytucja RP wyznacza zasadę trójpodziału władzy oraz określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Ich naruszenia w ostatnich czterech latach oraz ewidentne łamanie ustawy zasadniczej oznaczają konieczność doprecyzowania konstytucyjnej i prawnej odpowiedzialności osób pełniących obecnie najwyższe funkcje w państwie.

Uważamy, że fatalna spuścizna minionych czterech lat w Polsce jest konsekwencją wielokrotnie łamanych przez władze zasad demokracji, prawa, w tym Konstytucji oraz budowy państwa partyjnego. Zmienimy to. Zapewnimy, że głos obywateli będzie słyszany – wprowadzimy głosowania przez Internet oraz zasadę, wedle której milion zebranych podpisów będzie obligował do przeprowadzenia referendum.

Przywrócimy konstytucyjną zasadę mówiącą o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę. Każdy, bo wszyscy jesteśmy równymi obywatelami jednej Ojczyzny bez względu na poglądy polityczne, aktywność religijną, miejsce zamieszkania i poziom zamożności. Państwo polskie będzie lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnościami.

Zalegalizujemy związki partnerskie. Przywrócimy sprawność i niezależność sądom oraz pełną wolność mediom, także publicznym.

Uchwalimy Akt Odnowy Demokracji, który będzie nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy.

Odbudujemy niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócimy zapisane w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotną strukturę Sądu Najwyższego. Przeprowadzimy zmiany, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych i uniemożliwimy jakikolwiek wpływ polityków na podejmowane w nich decyzje.

Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości. Wprowadzimy w prokuraturze jasne kryteria awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji.

Naprawimy to, co zostało przez ostatnie lata dotkliwie zniszczone: polskie wojsko, dyplomację, wizerunek i pozycję Rzeczypospolitej w świecie.

DEMOKRACJA PONAD INTERESAMI PARTYJNYMI

• Akt Odnowy Demokracji
• Niezależność Trybunału Konstytucyjnego, odpolitycznienie i reforma Krajowej Rady Sądownictwa
• Kodeks Legislacyjny: wysoka jakość prawa

Demokracja ma służyć Polakom i nie może być podporządkowana interesom partyjnym, ponieważ jak mogliśmy się przekonać, prowadzi to do zniszczenia ładu konstytucyjnego oraz staje się zagrożeniem dla praw i wolności obywateli.

Dlatego przyjmiemy Akt Odnowy Demokracji, który stworzy trwałe ramy demokratycznego państwa prawa. Jego fundamentem będą niezależne instytucje, gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz bezstronne i wiarygodne mechanizmy kontroli władzy.

Odbudujemy pozycję i niezależność Trybunału Konstytucyjnego, usuniemy z niego sędziów-
-dublerów. Odpartyjnimy Krajową Radę Sądownictwa i odbierzemy politykom prawo wyboru sędziów w niej zasiadających. Zapewnimy niezależność Sądu Najwyższego.

Akt Odnowy Demokracji zagwarantuje Polakom ich podstawowe prawa i wolności, które obecnie są w coraz większym stopniu ograniczane, w tym pełną wolność zgromadzeń czy prawo do prywatności.

Wprowadzimy również nowe rozwiązania, które wzmocnią jakość demokracji oraz pozwolą odbudować zaufanie Polaków do państwa i jego instytucji. Przywrócona zostanie konstytucyjna funkcja Sejmu i Senatu w zakresie stanowienia prawa, demokratycznej kontroli i mądrej, merytorycznej debaty służącej Polsce i Polakom.

Przyjmiemy Kodeks Legislacyjny, który zdefiniuje transparentne i rzetelne zasady stanowienia w Polsce prawa. Zagwarantujemy przestrzeń do publicznego dialogu z Polkami i Polakami w sprawach fundamentalnych dla Polski. Większe zaangażowanie organizacji pozarządowych w sprawy kraju i skuteczna kontrola społeczna będą dodatkowym bezpiecznikiem dla stabilności państwa prawa i demokratycznych instytucji.

Łamanie Konstytucji RP jest zbrodnią stanu. Wprowadzimy odpowiedzialność wszystkich tych, którzy łamali standardy państwa prawa.

DOBRE PRAWO, WOLNE SĄDY

• Niezależny, apolityczny i profesjonalny wymiar sprawiedliwości
• Przyspieszenie ciągnących się spraw i obniżenie opłat
• Decyzje prokuratury niezależne od polityki: rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

Efektem wprowadzanych od czterech lat zmian w wymiarze sprawiedliwości jest nie tylko zniszczenie ładu konstytucyjnego, niezależnych instytucji i praworządności, ale także pogorszenie jakości systemu sądownictwa, w szczególności wydłużenie średniego czasu czekania na rozprawy. Polskie sądy nie mogą być miejscem, w którym polityk wywiera presję na obywatela. Sądy muszą być niezawisłe, profesjonalne i sprawne. W celu wzmocnienia niezależności sądów i zlikwidowania nacisków na niepokornych wobec władzy sędziów zlikwidujemy nadużywanie instytucji „delegacji sędziów” i uznaniowych premii. Wprowadzimy transparentny system nominacji nowych sędziów sądów powszechnych. Przeniesiemy nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi do Sądu Najwyższego. Wprowadzimy przemyślane rozwiązania, które przyśpieszą procesy sądowe i ułatwią dostęp do sądów wszystkim Polkom i Polakom. Zwiększymy rolę systemów elektronicznych w obsłudze sądów, usprawnimy administrację sądową. Upowszechnimy systemy arbitrażowe i mediacje oraz przekażemy część sądowych uprawnień innym instytucjom państwa, np. urzędom stanu cywilnego lub notariuszom. Uprościmy i zmniejszymy opłaty sądowe. Wprowadzimy przemyślaną i dobrze zaplanowaną reformę prokuratury. Ostatecznie rozdzielimy funkcje Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Zadbamy o to, aby przełożonym korpusu prokuratorów nie mógł być poseł czy prezes partii politycznej, a jedynie doświadczony prokurator. Wprowadzimy konkursy i jasne kryteria awansów oraz kadencyjność funkcji.

WOLNE MEDIA

• Odpolitycznienie mediów publicznych
• Zniesienie abonamentu i ograniczenie reklam
• Publiczne media regionalne zwrócone regionom

Wolność jest najważniejszym, konstytucyjnym prawem każdego człowieka, fundamentem demokracji i państwa prawa. Wolność to m.in. wolność słowa oraz prawo do rzetelnej i wiarygodnej informacji. Media publiczne nie mogą być – jak przez ostatnie cztery lata – ograniczane do funkcji propagandowych na rzecz rządzącej formacji. Dlatego zapewnienie wolnych i niezależnych mediów oraz rzetelnego dziennikarstwa to jedno z najważniejszych zadań Koalicji Obywatelskiej.

Uzdrawianie publicznych mediów zrealizujemy w oparciu o trzy fundamentalne zasady, wynikające z „Paktu dla mediów” podpisanego przez demokratyczną opozycję w 2016 r. Media będą: obywatelskie, niezależne politycznie i stabilne finansowo. Przywrócimy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji konstytucyjne uprawnienia i zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Przywrócimy również rotacyjność kadencji członków KRRiTV, różnicując kadencje na 6, 4 i 2 lata. Media publiczne muszą pełnić swoją obywatelską misję: rzetelną, bezstronną i wiarygodną. Dlatego ograniczymy emisję reklam i równocześnie zlikwidujemy abonament.

Wierzymy, że Polska regionalna jest równie ważna jak Polska centralna. Dlatego kontrolę nad regionalnymi ośrodkami mediów publicznych będą sprawować samorządy wojewódzkie. A ich program w zdecydowanej większości będzie poświęcony sprawom lokalnym, najbliższym obywatelom.

PRAWO POLAKÓW DO DECYDOWANIA

• Milion podpisów to gwarancja referendum
• Pełna jawność decyzji państwa
• Rzetelne konsultacje społeczne

Demokracja nie może być reglamentowana i ograniczać się do momentu wyborów. Dlatego wprowadzimy w Polsce obligatoryjne referenda w przypadku zebrania miliona podpisów. Chcemy, by dialog między Polakami i władzą był ciągły oraz by nie ustawał wpływ obywateli na rządzących. Przywrócimy dostęp do danych publicznych, wprowadzimy jawność decyzji kadrowych i finansowych administracji państwowej. Pozwoli to Polkom i Polakom podejmować decyzje w oparciu o rzetelną wiedzę.

Dialog z obywatelami na każdym szczeblu będzie podstawą wszelkich decyzji dotyczących rozwoju Polski. Zapewnimy realny udział w nim ruchom obywatelskim i społecznym oraz organizacjom dbającym o prawa człowieka i obywatela. Organizacjom społeczeństwa obywatelskiego powierzymy realizację ważnych zadań i projektów. Przywrócimy funkcję konsultacji społecznych przy tworzeniu prawa.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

• Większe zaangażowanie Polaków w sprawy państwa
• Niezależność głosowania
• Zwiększenie frekwencji i przeciwdziałanie wykluczeniu

Demokratyczne procesy, w tym udział w wyborach i referendach, muszą uwzględniać rozwój technik informatycznych i komunikacyjnych, które mają zastosowanie w naszym codziennym życiu.

Głosowanie przez Internet stworzy warunki dla zwiększenia frekwencji, szczególnie wśród młodych ludzi. Ułatwiony zostanie w jeszcze większym stopniu udział w wyborach grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych.

Państwo polskie będzie nowoczesne – i przede wszystkim przyjazne dla obywateli.

PRAWA POLEK

• Spokojne macierzyństwo i dobra praca, którą można pogodzić z czasem dla rodziny i dla siebie
• Prawo do in vitro i opieki okołoporodowej
• Równe płace dla kobiet i mężczyzn

Prawem każdej Polki jest spokojne macierzyństwo, godne wynagrodzenie i bezwzględna ochrona przed przemocą. Kobiety żyjące w najcięższych warunkach, maltretowane przez domowych oprawców, wymagają szczególnej ochrony prawnej i materialnej państwa. Zmienimy Kodeks Karny tak, by to sprawca bał się kary, a kara była nieuchronna.

Odpowiedzialność za dobrą przyszłość każdego dziecka to nie tylko odpowiedzialność rodziców, ale także państwa. Każde dziecko ma prawo do materialnego zabezpieczenia, godnego życia i edukacji, dlatego zmienimy prawo, aby skutecznie wspierało samotne matki w walce o należne świadczenia alimentacyjne.

Nie ma naszej zgody na to, aby kobiety były zakładniczkami czyjegokolwiek światopoglądu. Kobietom zagwarantujemy dostęp do darmowej procedury in vitro oraz prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, jeśli nie zachodzą ku temu przeciwwskazania medyczne. Dokładnie ta sama zasada maksymalnej troski o kobiety dotyczy pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej.

Wprowadzimy edukację seksualną w szkołach oraz dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócimy antykoncepcję awaryjną dostępną bez recepty.

Wdrożymy rozwiązania, które zapewnią kobietom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Skończymy z częstą dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Każda kobieta za taką samą pracę oraz te same kwalifikacje musi mieć zagwarantowane takie same szanse rozwoju zawodowego jak mężczyzna. Dlatego zrównamy płace kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach.

Wprowadzimy również mechanizm równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa. W Polsce standardem staną się oceny i nagrody dla pracowników, uzależnione od ich realnych kompetencji i wkładu pracy, a nie płci.

Dzięki walce ze stereotypami, transparentności wysokości wynagrodzeń, likwidacji barier w awansach i wsparciu kobiet na rynku pracy, także w sektorach wysokopłatnych, zlikwidujemy lukę płacową i emerytalną między kobietami a mężczyznami.

Stanowczo sprzeciwiamy się również stawianiu kobiet wobec najtrudniejszej alternatywy: rodzina czy praca. Zwiększymy (tak jak w miastach, gdzie rządzą politycy z Koalicji Obywatelskiej) liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także wprowadzimy dwumiesięczne urlopy ojcowskie.

KARA ZA PRZEMOC

• Ochrona ofiar przemocy
• Pełne egzekwowanie prawa
• Surowe kary za przemoc

Bezkarna przemoc, szczególnie wobec kobiet, to jeden z najgorszych elementów źle funkcjonującego dziś państwa. Obecny parlament był o krok od uchwalenia prawa, które chroni sprawców przemocy domowej i zastrasza jej ofiary, zniechęcając do dochodzenia swych niezbywalnych praw. Dlatego wprowadzimy politykę antyprzemocową, która zagwarantuje pełną wykonalność prawa, jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę ofiar. Dotyczyć to będzie nie tylko przemocy domowej, ale także przestępstw seksualnych i wszelkich innych przejawów przemocy, łącznie z przemocą w Internecie czy życiu publicznym. Definiowanie tego, kto jest ofiarą, a kto agresorem, nie może być związane z czyimikolwiek poglądami politycznymi. Dążenie do nieuchronności kar nie podlega tu dyskusji – np. to sprawca, a nie ofiara powinien być zmuszany do opuszczenia wspólnego lokum.

REALNE ALIMENTY

• Państwo po stronie dzieci
• Alimenty tak nieuchronne jak podatki
• Sądy współdziałające z innymi instytucjami

Dziecko ma dwoje rodziców odpowiedzialnych za jego wychowanie i utrzymanie. Alimenty to nie prezenty, ale niezbywalne prawo. Osoba uprawniona do ich pobierania nie powinna być zmuszona do ich samodzielnego egzekwowania – musi je terminowo otrzymywać na konto. Dlatego alimenty będą ściągane tak jak zaległe podatki. Państwo skupia się teraz na ściąganiu pieniędzy od obywateli, my zapewnimy, by zaczęło skutecznie to robić także dla nich. Usprawnimy w tej kwestii działania sądów i wszelkich instytucji realizujących ich decyzje.

CENIONE KOMPETENCJE

• Koniec kryterium płci przy wynagradzaniu
• Pomoc kobietom w ich karierze
• Walka ze złymi stereotypami

Zrównamy płace kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach. Dzięki walce ze stereotypami, transparentności w ustalaniu wysokości wynagrodzeń, likwidacji barier w awansach i wsparciu kobiet na rynku pracy, także w sektorach wysokopłatnych, zlikwidujemy lukę płacową i emerytalną między kobietami a mężczyznami.

Wprowadzimy mechanizm równowagi płci w gronach kierowniczych instytucji państwowych i spółkach Skarbu Państwa. W Polsce standardem staną się oceny i nagrody dla pracowników uzależnione od ich realnych kompetencji, a nie płci.

LEGALNE ZWIĄZKI PARTNERSKIE

• Usankcjonowanie prawne stałego związku bliskich sobie osób
• Prawo do dziedziczenia i informacji medycznej
• Państwo chroniące przed dyskryminacją

Choć obecnie rządzący państwem nie chcą tego dostrzec, związki partnerskie są w Polsce faktem. To relacje bardzo bliskich sobie osób, zarówno hetero-, jak i homoseksualnych, które z różnych powodów nie zawierają związku małżeńskiego. Ale ani płeć, ani inne czynniki, zwłaszcza uprzedzenia ze strony przedstawicieli władzy, nie mogą odbierać partnerom takiego związku możliwości posiadania prawnych powiązań: dziedziczenia, uzyskania informacji medycznej o najbliższej osobie, prawa do pochówku. Nikomu, a szczególnie przedstawicielom państwa, nie może przeszkadzać, że ludzie chcą się o siebie troszczyć i tworzyć trwały związek dwóch najbliższych sobie osób.

RODZINA I PRACA

• Odciążenie pracujących członków rodziny
• Wspieranie współodpowiedzialności za rodzinę
• Płatne dwumiesięczne urlopy ojcowskie

Zarówno rodzina, jak i praca to podstawowe wartości w naszym społeczeństwie. Dlatego zapewnimy Polkom i Polakom instrumenty i środki finansowe niezbędne do godzenia życia rodzinnego z pracą: żłobki, przedszkola, domy opieki dla seniorów, w tym domy opieki dziennej, świetlice edukacyjne oraz elastyczny czas i organizację pracy. Będziemy wspierać partnerski model rodziny i sprawiedliwy podział ról w opiece nad dziećmi, promując urlopy ojcowskie i gwarantując dwa miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego specjalnie dla ojców. Chcemy, aby rodzina miała pełne prawo do decydowania o swojej aktywności.

WSPARCIE W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

• Likwidacja pułapki rentowej
• Takie same zasiłki dla opiekunów dzieci i dorosłych
• Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne i bezpłatne leki

Światbezbarierdlaosóbzniepełnosprawnościami musi się zacząćodusuwaniabarierprawnych. Dlatego Koalicja Obywatelska zniesie tzw. pułapkę rentową. Obecnie rentę zawiesza się częściowo po przekroczeniu 70% średniej pensji krajowej przez zarabiającego rencistę, a zawieszenie całej renty następuje powyżej 130% średniej krajowej. Zniesienie ograniczeń pozwoli zachować rentę w pełnej kwocie i zwiększy motywację do poszukiwania stałego zatrudnienia przez rencistów, którzy mogą dorabiać. Tym samym zdecydowanie poprawi się sytuacja materialna osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie Koalicja Obywatelska wykona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. stanowiący, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami powinni dostawać zasiłki nie mniejsze niż opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ ich sytuacja i wyzwania są identyczne.

Powstanie klarowny system wspierania przez państwo pozarządowych programów aktywizacyjnych i projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością. Państwo pomoże wyjść z czterech ścian niepełnosprawnym Polkom i Polakom – powstanie prosty w obsłudze system informacji o możliwej pomocy finansowej i rzeczowej. Chcemy również wprowadzić dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku oraz dostęp do pakietu darmowych leków.

URZĘDY DLA LUDZI

• Obywatel to nie petent
• Jednolity standard usług publicznych
• Podatki nie będą marnowane

W bezpośrednich kontaktach administracja państwowa musi dbać o obywatela. Dlatego Koalicja Obywatelska wprowadzi ustawę o standaryzacji usług publicznych realizowanych przez administrację centralną i samorządową. Zbudujemy profesjonalny, dobrze wynagradzany i apolityczny korpus służby cywilnej. Będzie ona działać w oparciu o jednolitą ustawę urzędniczą i jednolity standard usług publicznych. Obywatele wyraźnie odczują, że ich podatki są wydatkowane na ich korzyść, a urzędnik ma służyć im pomocą.

PRAWDZIWY SAMORZĄD

• PIT i CIT dla samorządów
• Likwidacja urzędów wojewódzkich na rzecz samorządu
• Wzmocnienie budżetów obywatelskich, sołectw i rad mieszkańców

Samorząd to nie konkurencja dla państwa, ale najważniejsza reprezentacja woli Polek i Polaków. Dlatego zlikwidujemy Urzędy Wojewódzkie, które dziś są przybudówkami partii rządzącej. Przekażemy ich kompetencje Samorządom Województw. Marszałek Województwa będzie jedynym gospodarzem regionu. Zdecentralizujemy też finanse państwa, podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach, bo to one najlepiej wiedzą, na co powinny zostać wydane pieniądze pochodzące z podatków obywateli. Specjalny Fundusz Solidarnościowy zagwarantuje finansowe bezpieczeństwo samorządom z mniejszymi możliwościami dochodowymi.

Polkom i Polakom trzeba oddać jak najwięcej władzy na każdym szczeblu, dlatego nie osłabiając samorządów, przekażemy część zadań do realizacji sołectwom, radom osiedli i organizacjom pozarządowym. To wzmocni podmiotowość i aktywność mieszkańców. Wzmocnimy też rolę budżetów obywatelskich, inicjatywy uchwałodawczej i referendum gminnego w sprawach najważniejszych dla wspólnot lokalnych.

Również tworzenie metropolii ma się opłacać Polkom i Polakom. Wprowadzimy mechanizmy prawne i finansowe umożliwiające tworzenie Związków Metropolitalnych z poszanowaniem decyzji i suwerenności wszystkich zainteresowanych. Nie będziemy wprowadzać zmian granic administracyjnych gmin ani zmieniać relacji pomiędzy miastem i jego otoczeniem.

DARMOWA SIEĆ

• Wolność mierzona gigabajtami
• Darmowy internet dla ludzi młodych
• 365 gigabajtów rocznie

Program #DarmowaSiec obejmie ponad 5 milionów młodych obywateli w wieku od 11 do 24 lat. W XXI wieku internet stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności, ale też podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Tylko społeczeństwo z dostępem do szerokopasmowej sieci jest w stanie skutecznie konkurować i zdobywać świat. W latach 2007–2015 w Polsce udało się bardzo mocno rozwinąć sieć szerokopasmowego internetu. Dziś internet dochodzi do ponad 80% gospodarstw domowych w Polsce.

Pora na kolejny skok cywilizacyjny w tej dziedzinie. Dziś wolność mierzona jest gigabajtami dlatego proponujemy dla każdego ucznia, studenta, ale też pracujących młodych ludzi, do 24 roku życia – DARMOWY internet. 1 gigabajt dziennie. 365 gigabajtów w roku. To stały dostęp do sieci. Dzięki temu każdy młody człowiek będzie mógł godzinami słuchać, czytać, oglądać, nagrywać, programować i uczyć się w sieci.

Postulujemy efektywniejsze wykorzystanie zdobyczy cyfryzacji nie tylko dla wygody i korzyści ekonomicznych, ale także bezpieczeństwa obywateli i obywatelek.

Zinformatyzujemy policyjne procedury i wprowadzimy możliwość elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie. Umożliwi to zgłaszanie spraw bez wielogodzinnego oczekiwania na komisariacie. Proponowane zmiany nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wzrostu liczby cyberprzestępstw, których ofiarami pada coraz większa część społeczeństwa (np. kradzieże tożsamości, wyłudzenia, włamania na konta). Wewnątrz policji rozbudujemy służbę odpowiedzialną za zwalczanie cyberprzestępczości. Wdrożymy również specjalny program ochrony dzieci w Internecie.

POLSKA MŁODYCH

• Do ukończenia 25. roku życia bez składek ZUS i NFZ
• Dotacje na start w biznesie
• Własna firma zamiast Urzędu Pracy

Koalicja Obywatelska ułatwi młodym ludziom, którzy skończyli 15. rok życia, prowadzenie małej działalności gospodarczej. W ramach pakietu „Sześciopak dla gospodarki” proponujemy zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia. Dziś dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej można otrzymać jedynie w sytuacji, gdy jest się bezrobotnym. Aktywni młodzi ludzie pozostają zatem w gorszej sytuacji niż osoby bezrobotne, część z nich fikcyjnie rejestruje się w urzędach pracy tylko po to, by móc otrzymać dofinansowanie. Koalicja Obywatelska wdroży specjalny program dotacji na start dla młodych osób, które chcą rozpocząć działania gospodarcze, kierowany szczególnie do start-upów. Dotacje będą dostępne szybko i bez zbędnych procedur.

ORLIK 2.0

• Nowy program Orliki 2.0
• Rozbudowa kompleksów sportowych
• Inwestycja w karierę przyszłych mistrzów

Chcemy udostępnić młodzieży przestrzeń i sprzęt do aktywnego wypoczynku oraz zajęć sportowych. Dlatego planujemy program Orliki 2.0. Program budowy Orlików zapewnił dostęp do boisk milionom młodych ludzi w całej Polsce. Koalicja Obywatelska zainwestuje kolejne środki w rozwój boisk i kompleksów sportowych. Na Orliki muszą wrócić instruktorzy sportowi, a program zostanie rozszerzony o budowę boisk wielofunkcyjnych. Zainwestujemy w szkoły mistrzostwa sportowego i obiekty treningowe. Lokalnym klubom sportowym zostaną przyznane coroczne granty. Polscy młodzi sportowcy muszą mieć obiekty o wysokim standardzie, by mogli doskonalić swoje umiejętności.

WSPARCIE

• Stop depresji i eskalacji przemocy
• Stop rosnącej liczbie samobójstw
• Wsparcie przez telefon i Internet

Zadbamy o rozwój i zwiększenie liczby Centrów Interwencji Kryzysowej. Będą przeciwdziałały osamotnieniu, depresjom, eskalacji agresji i przemocy oraz coraz częstszym samobójstwom wśród młodzieży. Poszerzymy możliwości udzielania wsparcia telefonicznego młodzieży w sytuacjach trudnych. Chcemy także promować internetowe kanały wsparcia – kontakt z psychologami i doradcami poprzez komunikatory internetowe i SMS-y.

GODNOŚĆ ŻOŁNIERZA

• Awans wynikiem umiejętności
• Wzmocnienie wojsk operacyjnych
• Emerytury i prawo do mieszkań bez zmian

Odbudujemy silną pozycję oficera i żołnierza armii zawodowej. Służba w wojsku musi przebiegać w oparciu o zasady przejrzystości i stabilności, awans – wynikać z umiejętności, a nie wpływu politycznego. Przywrócimy priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii zawodowej, zaś jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. Obowiązujące zasady dotyczące emerytur, odpraw i zapewnienia żołnierzom mieszkania pozostaną nienaruszone. Armii należą się szacunek i uznanie.

NOWOCZESNA ARMIA

• Obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza
• Rozwój systemów informatycznych
• Większa mobilność wojsk

Odrobione zostaną czteroletnie zaległości w modernizacji Wojska Polskiego. Przywrócimy priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, zapewnienia mobilności wojsk oraz rozwoju systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych będzie organizowane tak, by zwiększało zdolności obronne Polski, a nie realizację doraźnych celów propagandowych.

WOJSKO, KTÓRE DZIAŁA

• Odtworzymy zdolności polskich dywizji
• Odbudujemy marynarkę wojenną
• Przywrócimy opiekę nad weteranami

Przywrócimy dowództwo dywizji w Elblągu. Pozostałym dywizjom odtworzymy poprzednie zdolności. Nowa 18 Zmechanizowana Dywizja w Siedlcach otrzyma realny program uzyskania kadr i sprzętu. Przedstawimy program odbudowy Marynarki Wojennej zapewniający ochronę interesów Polski na Bałtyku.

Zwiększymy opiekę państwa nad weteranami zgodnie z przyjętą w 2011 r. ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w oparciu o działające od 2014 r. Centrum Weterana.

SILNY PRZEMYSŁ OBRONNY

• Polski przemysł obronny siłą armii
• Offset warunkiem kontraktów zagranicznych
• Nasz przemysł zasilany przez Europejski Fundusz Obronny

Polski przemysł obronny traktujemy jako jeden z filarów zdolności militarnych kraju. Zamówienia dla Wojska Polskiego muszą dawać gwarancję jego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie. Kontrakty zagraniczne, tzw. offset lub inne formy współpracy, będą realizowane ze znaczącym udziałem polskiego przemysłu obronnego w wiodących i innowacyjnych projektach. Polski przemysł obronny, zarówno państwowy, jak i prywatny, będzie włączany we wspólne projekty Europejskiego Funduszu Obronnego.

WIĘCEJ NATO

• Baza antyrakietowa w Redzikowie
• Silniejsza pozycja Polski w regionie
• Nasza rola w NATO odpowiadająca roli w UE

Obok własnych zdolności obronnych kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma przynależność do NATO. Koalicja Obywatelska jest za wzmocnieniem i poszerzeniem obecności wojsk USA i NATO na terytorium Polski. Szczególną wagę przykładamy do dokończenia podjętej przez rząd PO-PSL współpracy przy budowie bazy antyrakietowej USA i NATO w Redzikowie, budowy infrastruktury państwa-gospodarza i magazynów sprzętu ciężkiego sojuszników. W wymiarze politycznym współpraca sojusznicza musi wzmacniać regionalną rolę Polski. Szczególne znaczenie mają tu porozumienia takie jak Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka i Format Bukareszteński. Będziemy wspierać każdą formę współpracy w ramach UE, która w spójności z NATO będzie rozwijać zdolności obronne państw członkowskich. Dotyczy to szczególnie unijnych misji wojskowych, projektów Europejskiego Funduszu Obronnego i Europejskiej Agencji Obrony.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

• Pełne prawo do bezpieczeństwa zgromadzeń
• Zero tolerancji dla mowy nienawiści
• Policja na straży bezpieczeństwa

Prawo do zgromadzeń, prawo do wyrażania swoich przekonań, prawo do bezpieczeństwa to niezbywalne prawa każdej Polki i każdego Polaka. Zadbamy o bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń publicznych i imprez sportowych. Skończy się pobłażanie dla zachowań agresywnych, przemocy i mowy nienawiści, także w Sieci. Odpolityczniona prokuratura będzie skutecznie ścigać sprawców przestępstw z nienawiści, osoby zakłócające imprezy masowe. Sprzeciwiamy się obarczaniu samorządów odpowiedzialnością za manifestacje i imprezy masowe. To policja będzie odpowiadać za ochronę i bezpieczeństwo pokojowo manifestujących obywateli.

PRYWATNE TAJEMNICE

• Uchylenie ustaw godzących w prywatność
• Ochrona tajemnicy dziennikarskiej
• Ochrona tajemnicy w zawodach zaufania publicznego

Będziemy chronić prywatność i tajemnicę korespondencji obywateli i obywatelek. Uchylone zostaną te przepisy ustaw „inwigilacyjnej” i „antyterrorystycznej”, które mogą naruszać prawa człowieka i wolności obywatelskie. Zostały one przyjęte wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócimy prawo gwarantujące skuteczną ochronę tajemnicy dziennikarskiej i będziemy zapobiegać nieuzasadnionym ingerencjom służb specjalnych w pracę dziennikarzy. Analogicznie zostaną przywrócone prawa do ochrony tajemnicy zawodowej innych zawodów zaufania publicznego.

PROFESJONALNA POLICJA

• Kadencyjność stanowisk
• Uwolnienie od politycznych nacisków
• Dostępność awansów i szkoleń

Przywrócimy apolityczność policji. Wprowadzimy kadencyjność na stanowiskach kierowniczych w policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. Zagwarantuje to kadrze dowódczej pełnienie służby bez politycznych nacisków. Zreformujemy system policyjnych awansów i szkoleń. Policjanci, którzy narażają życie w służbie obywatelom, muszą mieć satysfakcję ze swojej pracy.

WPŁYW NA POLICJĘ

• Mapa przestępstw jako publiczny standard
• Profesjonalna baza rzeczy znalezionych
• Pewność, że zakup nie pochodzi z kradzieży

Zapewnimy przejrzystość pracy policji poprzez upublicznianie mapy przestępstw i wykroczeń oraz udostępnienie bazy rzeczy utraconych. Każdy z nas ma prawo wiedzieć, jaki jest rzeczywisty poziom bezpieczeństwa, np. w miejscu, w którym mieszka, pracuje czy na trasie, którą dzieci chodzą do szkoły. Upublicznienie tych informacji umożliwi rzeczywiste rozliczanie policji z wykonywanych przez nią zadań oraz ułatwi samorządom współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Mapa pomoże również instytucjom publicznym w koordynowaniu działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki upublicznieniu bazy rzeczy utraconych obywatele i obywatelki będą mieli pewność, że kupowane przez nich przedmioty nie pochodzą z kradzieży. Poprawi to skuteczność odzyskiwania skradzionych dóbr.

SPECSŁUŻBY POD NADZOREM

• Rzetelny audyt służb specjalnych
• Likwidacja nieefektywnego CBA
• Policja jako bat na korupcję

Szefowie służb będą powoływani na podstawie kryteriów doświadczenia, kwalifikacji i niezależności partyjnej. Przeprowadzimy audyt kadr i procedur organizacyjnych umożliwiających mianowanie na wyższe stanowiska kierownicze wyłącznie doświadczonych oficerów służb. Wzmocnimy cywilną i parlamentarną kontrolę nad służbami specjalnymi. Patologie z ostatnich czterech lat funkcjonowania służb zostaną ukrócone i ukarane. Zlikwidujemy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które w niewielkim wymiarze zajmuje się walką z łapownictwem, a w większym – załatwianiem partyjnych i prywatnych porachunków. Główną rolę w zakresie walki z korupcją przejmie wzmocniona policja, która prowadzi kilkunastokrotnie więcej postępowań antykorupcyjnych niż CBA.

NOWOCZESNA STRAŻ

• OSP z zadaniami Obrony Cywilnej
• Zdecydowana modernizacja
• Większe kompetencje

Ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i pomocy obywatelom w sytuacjach kryzysowych odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. Dlatego stworzymy program finansowego wsparcia modernizacji i doposażenia siedzib OSP. Chcemy uczynić z nich lokalne centra aktywności młodych ludzi. Program obejmie m.in. modernizację budynków czy zakup wyposażenia wspierającego rozwój aktywności fizycznej. Przygotujemy Ochotniczą Straż Pożarną do wykonywania zadań Obrony Cywilnej na terenie gminy. Przekażemy strażakom ochotnikom uprawnienia służb Obrony Cywilnej w sytuacjach kryzysowych. Każdy obywatel będzie mógł liczyć na natychmiastową pomoc pozwalająca zabezpieczyć jego dobytek przed zniszczeniem. Ze środków rządowych stworzymy sieć magazynów kryzysowych wyposażonych m.in. w agregaty prądotwórcze czy materiały niezbędne do naprawy zerwanych dachów.

POLSKA SILNA W UE

• Odzyskanie dla Polski 100 miliardów złotych
• Pragmatyczna polityka naszego kraju
• Odbudowanie współpracy z Niemcami i Francją

Przełamiemy nieskuteczność i bierność PiS w pracach Unii Europejskiej oraz degradację Polski do unijnej drugiej ligi. Zrobimy wszystko, by budżet Unii Europejskiej na lata 2021–
–2027 był dla naszego kraju wyraźnie korzystniejszy od obecnej propozycji, która zakłada o 100 miliardów złotych mniej niż w budżecie na lata 2014–2020.

Uzyskamy dla Polski pozycję prawdziwego współlidera UE, z której można skutecznie troszczyć się o interesy Polski i Polaków, zawierać sojusze w sprawach własnych i wspólnotowych. Zadbamy, by Unia maksymalnie wspierała Polki i Polaków w mierzeniu się z wyzwaniami XXI wieku.

Będziemy się trzymać zasady budowy zmiennych koalicji w ramach UE dla realizacji interesów narodowych Polski. Nie będziemy kierować się, jak czynią to obecnie rządzący Polską, fobiami ideologicznymi i szukaniem wsparcia dla niszczenia praworządności w naszym kraju. Powrócimy do bliskiej współpracy w gronie największych państw Unii, w tym szczególnie z Niemcami i Francją, a dla krajów regionu staniemy się godnym reprezentantem i cenionym sojusznikiem. Dzięki temu będziemy naturalnym łącznikiem państw największych i mniejszych, Europy Zachodniej i Środkowej, Bałtyckiej i Naddunajskiej.

EUROPEJSKIE KORZYŚCI

• Unijne wsparcie walki ze smogiem
• Unijne wsparcie dla służby zdrowia
• Drogi i koleje za pieniądze z UE

Koalicja Obywatelska doprowadzi do pozyskania wsparcia z budżetu Unii Europejskiej na wytwarzanie bezpiecznej, taniej i czystszej energii, dla programów walki ze smogiem w Polsce oraz transportu publicznego, zwłaszcza kolejowego. Dzięki temu dokończymy budowę dróg lokalnych i autostrad. Wywalczymy środki i doprowadzimy do decyzji UE wspierających polskie usługi publiczne, przede wszystkim ochronę zdrowia (m.in. europejski program walki z rakiem), edukację i szkolnictwo wyższe. Chcemy, by Polacy mogli budować swoje przedsięwzięcia w skali światowej. Stworzymy spójny system wsparcia polskich interesów gospodarczych i interesów polskich przedsiębiorstw za granicą. Zwiększymy realną pomoc dyplomatyczną dla polskiej gospodarki, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będziemy skutecznie promowali polski eksport i inwestycje zagraniczne. Profesjonalna dyplomacja ekonomiczna to wzmocniona kadrowo i finansowo Polska Agencja Inwestycji i Handlu, powiązana również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wspierana przez placówki dyplomatyczne. W promocji gospodarki MSZ będzie doradzać Gospodarcze Forum Konsultacyjne złożone z przedstawicieli polskich firm.

WIARYGODNA POLSKA

• Polska, która znów budzi podziw i szacunek
• Wsparcie polskich przedsięwzięć na świecie
• Promocja Polski, a nie władzy za granicą

Należy jak najszybciej gruntownie zmienić wykreowany przez obecną władzę wizerunek Polski jako kraju agresywnego i niewiarygodnego. Przywrócimy obraz Polek i Polaków będących wspólnotą osób dumnych ze swojej historii i dokonań, jednocześnie blisko współpracujących z innymi. Odpartyjnimy, usprawnimy i uprościmy system promocji Polski, dziś realizowany w sposób szkodliwy dla obywateli i obywatelek oraz reputacji kraju m.in. przez Polską Fundację Narodową. Zreformujemy Instytut Adama Mickiewicza i powiążemy go z globalną siecią polskich placówek zagranicznych.

BEZPIECZNA POLSKA

• Połączenie korzyści z sojuszy z USA i Europą
• Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Obronnego
• Aktywna polityka wschodnia Polski

Dzięki profesjonalnej polityce zagranicznej i dyplomacji będziemy przeciwdziałać podziałom między sojusznikami USA i Europy. Wzmocnimy NATO i pozycję sojuszniczą Polski oraz zwiększymy odporność państwa polskiego i wspólnoty Zachodu na zewnętrzne działania infiltracyjne, wywiadowcze i propagandowe.

Stosunki z USA oprzemy na zasadach partnerskich, bo Ameryka nie oczekuje serwilizmu, lecz profesjonalizmu. Znów będziemy aktywni w europejskiej polityce obronnej. Europejski Fundusz Obronny to szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Przywrócimy aktywną politykę Polski na Wschodzie, zwłaszcza wobec Ukrainy.

Polska demokracja

Poznaj szczegóły

Polska zdrowia

Poznaj szczegóły

Polska dostatnia

Poznaj szczegóły

Polska ekologii

Poznaj szczegóły

Polska edukacji

Poznaj szczegóły

Polska seniora

Poznaj szczegóły

Zobacz video

Wszyscy jesteśmy ofiarami trwającego konfliktu politycznego w Polsce. Mamy tego dość. Polacy mają tego dość. Koalicja Obywatelska koncentruje się na współpracy. Chcemy namówić Polaków do wspólnego działania, do wspólnego realizowania naszego programu - żeby Polska była inna, żeby przedstawić alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jutro mogło być lepsze.