Twoja Polska - Program Koalicji Obywatelskiej

Polska seniora

• Trzynastka na stałe i co roku
• Premia emerytalna
• Czek opiekuńczy co miesiąc

Sednem programu Koalicji Obywatelskiej jest budowa lepszego, sprawniejszego państwa, które udźwignie wyzwania XXI wieku i będzie dobrze służyło naszym dzieciom. Ale miarą jakości każdego państwa jest to, jak dba o seniorów i ich bliskich. Myślimy realistycznie o tym, jak rozwiązać np. problem aktywności zawodowej Polaków, którzy opiekują się swoimi rodzicami. Stąd projekt specjalnych czeków, urlopów i uczynienia z opieki nad seniorem profesjonalnego i certyfikowanego zawodu. Seniorzy mają prawo cieszyć się życiem, a struktury państwowe powinny im radość to ułatwić. Nasz program dla najstarszych Polaków nosi nazwę „Polska Seniora”. To nie tylko hasło, lecz gwarancja, że seniorzy nie będą skazani na wykluczenie.

Pobierz cały program (PDF)

TRZYNASTA EMERYTURA CO ROKU

• Stała gwarancja dodatkowych pieniędzy
• Pomoc niezależna od kaprysów władzy
• Trzynastka tym wyższa, im dłuższa praca

Ten, kto nie jest seniorem z niską emeryturą, nie wie, co to znaczy, gdy łudzi się go trzynastą emeryturą, ale się jej nie gwarantuje na stałe. Trzynastka dla seniorów nie może być zależną od kaprysów władzy, nie może też być narzędziem nacisku na osoby starsze, by głosowały na tę czy tamtą partię, bo inaczej nie dostaną należnych im pieniędzy. Dlatego Koalicja Obywatelska idzie do wyborów z prostym zobowiązaniem: trzynasta emerytura stanie się świadczeniem gwarantowanym – by seniorzy czuli się bezpieczniej. Poza tym także i to świadczenie stanie się zachętą do dłuższej aktywności osób, które jeszcze na emeryturę nie przeszły. Trzynasta emerytura będzie tym wyższa, im dłużej dana osoba pozostawała aktywna, nawet jeśli jej praca była nisko wynagradzana.

PREMIA EMERYTALNA

• Pakiety akcji dla seniorów
• Od 10 do 20 tysięcy złotych premii
• Bezwarunkowa gwarancja

Seniorzy za długie lata pracy będą wynagradzani tzw. premią emerytalną. Polki i Polacy staną się współwłaścicielami spółek Skarbu Państwa. Ich konta emerytalne zostaną zasilone pakietami akcji. Każdy, kto przepracuje 40 lat, otrzyma pakiet akcji o wartości 10 tysięcy złotych. Po 50 latach pracy wartość pakietu zwiększy się do 20 tysięcy złotych. Środki te staną się ich prywatną własnością.

CZEK NA OPIEKĘ

• 1 000 zł na opiekę nad osobą niesamodzielną
• Comiesięczne wsparcie finansowe
• Brak dylematu: opieka czy praca

W Polsce zbyt wiele osób staje przed tragicznym dylematem: praca czy opieka nad rodzicami. Koalicja Obywatelska chce, by rodzina była razem. Domy spokojnej starości mają rację bytu, ale powinny być rozwiązaniem tylko wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia. Takim wyjściem jest proponowany przez nas czek, który pozwoli sfinansować opiekę nad seniorem. Czeki opiekuńcze będą opiewać na kwotę do wysokości nawet połowy najniższego wynagrodzenia, czyli ponad 1 000 zł w przypadku osoby z największym stopniem niesamodzielności. Ta kwota będzie rosnąć wraz z najniższym wynagrodzeniem. Czek wypłacany będzie co miesiąc w sytuacji, gdy osoba bliska jest aktywna zawodowo. To pozwoli jej kontynuować pracę. Jeśli senior nie posiada osoby bliskiej, również otrzyma czek. Gdy zaś osoba bliska nie pracuje, wtedy dotyczą jej przepisy o zasiłku dla opiekuna z tytułu innej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

NIESAMODZIELNOŚĆ

• Wprowadzenie kategorii niesamodzielności
• Centra rehabilitacji i dziennego pobytu dla osób starszych
• System orzecznictwa, który pozwala skutecznie pomóc

Obecnie jesteśmy w stanie określać np. stopień niepełnosprawności, ale poza niepełnosprawnością istnieje niesamodzielność, np. z powodu wielu chorób neurologicznych czy po prostu dlatego, że seniorowi brakuje sił, by wykonać codzienne czynności. Koalicja Obywatelska chce wprowadzić w Polsce jasne reguły określania stopnia niesamodzielności, aby państwo zaczęło wreszcie brać na siebie współodpowiedzialność za realne problemy osób starszych oraz zaczęło finansować pomoc seniorom i ich rodzinom. System czeków opiekuńczych nie pomija faktu, że niesamodzielność, choć nie jest kalectwem, może wyłączyć z życia, a więc wymaga większych nakładów finansowych ze strony seniora i jego bliskich, by do tego nie dopuścić. To element naszej polityki prorodzinnej.

Bardzo ważne w naszym programie jest również stworzenie sieci centrów rehabilitacji seniorów oraz domów dziennego pobytu i opieki nad osobami starszymi. Podeszły wiek nie może wykluczać i uniemożliwiać kontakt ze światem.

ASYSTENCI SENIORA

• Profesjonalni, certyfikowani opiekunowie
• Koniec z niepewnością, kto i jak pomoże
• Państwowy system dofinansowania

Poszukując osoby do opieki nad seniorem, Polacy trafiają na rynek usług, których jakości nie są w stanie ocenić. Często usługa jest przepłacana, bo tam, gdzie działają strach i niepewność, pojawia się zjawisko windowania cen, bo bliscy „nie mają innego wyjścia”. Koalicja Obywatelska znalazła rozwiązanie. Stworzymy system legalizacji, certyfikacji i szkoleń asystentów seniora – tak, by ten typ pracy stał się usługą standaryzowaną z unormowanym zakresem cen. Nie wystarczy bowiem sam czek opiekuńczy, Polki i Polacy muszą mieć pewność, że zostanie on spieniężony na rozsądny cel: profesjonalną i racjonalnie wycenioną pomoc.

Asystentów seniora będą mogły zatrudniać zarówno placówki publiczne, np. ośrodki pomocy społecznej, jak i prywatne firmy. Powstanie profesjonalna grupa zawodowa, której poziom usług będzie gwarantowany, a koszty ponoszone przez seniora i jego bliskich oraz dofinansowywane z budżetu państwa. To dużo tańsze rozwiązanie niż skazywanie ludzi aktywnych zawodowo na wykluczenie z rynku pracy z powodu konieczności poświęcenia całego czasu na opiekę nad bliskimi.

URLOPY DLA OPIEKUNÓW

• Finansowany przez państwo urlop wytchnieniowy dla opiekuna
• Urlop w pracy, który nie odbywa się kosztem urlopu wypoczynkowego
• Zadbanie o potrzeby całej rodziny

Koalicja Obywatelska o sytuacji osób starszych myśli perspektywicznie, systemowo i w kontekście sytuacji ich rodzin. Dlatego postulujemy wprowadzenie dwóch rodzajów urlopów dla bliskich osoby starszej.

Pierwszy to czternastodniowe urlopy wytchnieniowe, by nabrać sił w trakcie długotrwałej opieki np. nad rodzicami. To osoba niesamodzielna i jej rodzina zadecydują o tym, jak w tym czasie ma wyglądać opieka: czy podejmie ją ośrodek opieki całodobowej, czy opiekun dochodzący. Koszty organizacji opieki podczas urlopu wytchnieniowego dla opiekuna poniesie państwo.

Drugi rodzaj to czternastodniowy bezpłatny urlop opiekuńczy (lub praca w niepełnym wymiarze). To rozwiązanie, gdy nagle coś niepokojącego dzieje się z bliską nam osobą starszą i potrzeba czasu na zorganizowanie opieki. Nasza propozycja ma na celu zapobiec sytuacjom, w których na opiekę wykorzystywane będą urlopy wypoczynkowe.

OPASKA ŻYCIA

• Natychmiastowa pomoc w sytuacji krytycznej
• Nowoczesny system zdalnej opieki
• Poczucie bezpieczeństwa dla seniora i jego bliskich

W programie „Polska Seniora” proponujemy również wprowadzenie do powszechnego użycia opasek ratunkowych monitorujących stan zdrowia. Dzięki opaskom w sytuacji zagrożenia powiadamiane są służby ratunkowe. Sprzęt będzie dofinansowany w wysokości 10% kwoty czeku opiekuńczego. To rozwiązanie uwalnia od strachu zarówno samego seniora, jak i jego bliskich.

USŁUGI DLA DOMU

• Realna pomoc w domowych problemach
• „Złota rączka” na telefon
• Transport dla osób mających problemy z chodzeniem

Chcemy upowszechnić znakomite rozwiązania dla seniorów wprowadzane przez naszych samorządowców. W Poznaniu świetnie sprawdza się pakiet usług, które przynoszą realną pomoc seniorom. Są w nim usługi „złotej rączki”, czyli pomocy przy drobnych naprawach w mieszkaniach, „pudełko życia”, czyli zestaw informacji dla ratowników medycznych u osób mieszkających samotnie, które zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Seniorzy wysoko oceniają też program „taksówka dla seniora” – ułatwiający osobom, które mają kłopot z poruszaniem się, dotarcie np. do lekarza czy urzędu.

WŁADZA DLA SENIORÓW

• Seniorzy decydujący o własnych potrzebach
• Reprezentacja seniorów mająca wpływ na państwo i samorząd
• Pomoc seniorom na podstawie ich lokalnych potrzeb

W Polsce mamy ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Dotąd bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego ich głos ma znaczenie tylko wtedy, gdy zbliżają się wybory. Koalicja Obywatelska chce, by seniorzy zyskali swoje prawa, w tym szczególnie prawo głosu we własnych sprawach. Dlatego powołamy Pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej, utworzymy międzyresortową Radę Polityki Senioralnej oraz Obywatelski Parlament Seniorów, który będzie ustawowym reprezentantem osób starszych. Wzmocnimy również i dofinansujemy Gminne Rady Seniorów, umożliwimy powoływanie takich rad na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Dzięki nim Ogólnopolska Karta Seniora stanie się realnym profitem, a Lokalne Biura Seniora i infolinia dla seniorów będą pomagały w definiowaniu faktycznych potrzeb osób starszych na danym terenie. Wielu seniorów chce włączać się aktywnie w życie, bo wyznaje zasadę „nic o nas bez nas”. Podeszły wiek nie powinien i nie może pozbawiać Polaków możliwości decydowania o sobie.

Polska demokracja

Poznaj szczegóły

Polska zdrowia

Poznaj szczegóły

Polska dostatnia

Poznaj szczegóły

Polska ekologii

Poznaj szczegóły

Polska edukacji

Poznaj szczegóły

Polska seniora

Poznaj szczegóły

Zobacz video

Wszyscy jesteśmy ofiarami trwającego konfliktu politycznego w Polsce. Mamy tego dość. Polacy mają tego dość. Koalicja Obywatelska koncentruje się na współpracy. Chcemy namówić Polaków do wspólnego działania, do wspólnego realizowania naszego programu - żeby Polska była inna, żeby przedstawić alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jutro mogło być lepsze.